Goreuon y De

Diwedd y Tour, a'r trydydd o'r tri chofnod yn cymryd golwg dros yr uchafbwyntiau detholedig yn y Gogledd, y Canolbarth a'r De. Y de sy'n cael ein sylw ni heddiw, a'n fwy penodol sir Benfro, sir Gar, sir Forgannwg a Gwent.


Gallwch chi bori drwy'r casgliad yn ei gyfanrwydd isod, neu barhau i sgrolio i gael darlun manylach bob yn sir.


Mwynhewch!

Goreuon sir Benfro

Uchafbwyntiau sir Benfro ar ddwy olwyn, yn ôl profiadau personol ac argymhellion gan eraill. Ymysg perlau'r rhanbarth arbennig hwn mae Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, yr unig un ym Mhrydain sydd wedi'i greu yn bennaf oherwydd yr arfordir; a bryniau'r Preseli. I rai sy'n hoff o'r awyr agored, y llwybr arfordirol i gerddwyr yw'r mwyaf nodedig, ond mae'n le adnabyddus i seiclo hefyd diolch i Ironman Cymru a'r Tour of Pembrokeshire. Mae'r routes 100 milltir wedi'u cynnwys yn y casgliad isod, ond wrth gwrs mae modd addasu gan ddefnyddio meddalwedd komoot.

www.komoot.com/collection/1243339


Goreuon sir Gar

Uchafbwyntiau sir Gâr ar ddwy olwyn, yn ôl profiadau personol ac argymhellion gan eraill. Rhwng y prif drefi sef Llanelli a Chaerfyrddin, mae 'na doreth o leoliadau gwerth chweil ar gyfer seiclwyr yn y rhanbarth. Mae cadwyn y Mynydd Du yn nodedig yn nwyrain y sir a'r ddringfa o'r un enw'n boblogaidd iawn ymysg y seiclwyr lleol. I'r gogledd mae troedfryniau'r Elenydd ehangach, ac yn y de mae traethau euraidd megis yn Llansteffan. Y sir hanesyddol fwyaf yng Nghymru, a'n un o gadarnleoedd pwysicaf yr iaith Gymraeg.

www.komoot.com/collection/1243371


Goreuon sir Forgannwg

Uchafbwyntiau Sir Forgannwg ar ddwy olwyn, yn ôl profiadau personol ac argymhellion gan eraill. Un o'r tair sir ar ddeg yng Nghymru cyn 1974, a'n rhanbarth sy'n llawn i'r ymylon o hanes, treftadaeth a diwylliant. Mae'n rhanbarth amrywiol sy'n cynnwys y cymoedd diwydiannol, y fro amaethyddol ac AHNE Penrhyn Gwyr.

www.komoot.com/collection/1245467


Goreuon Gwent